د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

نــــــــــا ز ونـــــــــــه

ډاکتر وطنمل
24.01.2003

[color=blue:ab13bc3001]
...................................................... ............. نازونه ................................
.......................................چې تلای زه او ته دواړه.......د ســينـد په غاړه غاړه

ستا سيل ته د نـــازونو ... وای د لمر سترګه و ﻻړه...........د سـيند په غاړه غاړه.
وای ﻻس په ﻻس په تلو کې...يو بل ته په کــــــــتو کې........د سترګو په خوږو کې
مســــکا مـــې ښــــکلــولــې ....دسرکو شونډوسرو کې. ...... د مــيـنــې ولــولـــو کې
بيا شپه دوصال جوړه شي .....کــه ورځ د دي..دن ﻻړه.........د ســـيند په غاړه غاړه

خيـــالــــونــــــــو نـــــازوﻻی ...... نازونو لـــــــــو بـــوﻻی......... په ناز ناز دې کتلای

له ناز او مـــکېزو مې دې ........قربان کړای دنيا واړه......... د سـيند په غاړه غاړه
کـــه مـــينــې ځــــــوروﻻی ......... جدا وای ژړېــــدﻻی .......... فورأ خواته را تلــلای.

له ميـنـې را په غاړه شوای........تسل دې را کــــــــو ﻻی......... پــه ناز ناز دې ويــلای

قسم دی (اباسينه) يمه ستا.......بــــــس دی ، مـــه ژاړه...........د ســيند په غاړه غاړه[[/color:ab13bc3001]color=[/color]blue][/color]


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more