د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

سور غر؟

خان آغا
17.05.2011

ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ,13March 2011
10:38ﺫﺍﮐﺮ مهاجر؟الاماره ویب پاڼه
‏،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،‏‎

ﺳﻮﺭﻏﺮﺑﯿﺎ ﺩﺷﻬﯿﺪ ﻟﻪ ﻭﯾﻨﻮ ﺧﺎﻝ
ﻭﻫﻠﯽ ﺩﯼ
ﭘﻪ څڼﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﯿﺎ ﺩﻧﻨګ ﺩﺳﻤﺎﻝ
ﻭﻫﻠﯽ ﺩﯼ
ﭘﻪ ﻫﺴﮑﻪ ﻏﺎﺯﻱ څﻮﮐﻪ ﯾﯥ ﺑﯿﺎ
ﺧﻮﻝ ﺩﺑﺮﻱ ﺑﺮﯾښﻲ
ﺩﺳﺘﺎﺭ ﯾﯥ ﺩﻋﻈﻤﺖ ﺍﻭ ﺩﺟﻼ ﻝ
ﻭﻫﻠﯽ ﺩﯼ
ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﯾﯥ ﺩﺗﮑﺒﯿﺮ
ﺩﻧﻐﻤﻮﺷﻮﺭ ﺩﯼ
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭘﻪ ﺗﺮﻧﻢ ﮐﯥ ﻭﺭﮎ ﺑﻼﻝ
ﻭﻫﻠﯽ ﺩﯼ
ﺟﺮګﯥ ﺩﺳﭙﯿﻨﻮﺗﻮﺭﻭ ﯾﯥ ﺭﺍټﻮﻟﯥ
ﭘﺮ ﻟﻤﻦ ﺩﻱ
ﺯﺭﯾﻦ ﺩﺭڼﺎ ﺷﭙﻮﻝ ځﮑﻪ ﻫﻼﻝ
ﻭﻫﻠﯽ ﺩﯼ
ﺳﻨﺪﺭﯤ ﺩﺷﻬﯿﺪﯤ ﺍﺯﺍﺩۍ ﭘﻪ ﮐﯥ
ږﻏﯿږﻱ
ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺑﻞ ﺭﻧګ ﺩﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻭﻫﻠﯽ ﺩﯼ
ﺗﻼﯼ ﻧﺸﻲ ﻏﻠﯿﻤګﯽ ﭼﯽ ﻓﺪﺍﯾﻲ
ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺧﺘﻪ
ﭼﺎﺭﭘﯿﺮ ﺗﺮﯤ ﺩﺑﺎﺭﻭﺩﻭ ﺩﺭﻭﻧﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻝ ﻭﻫﻠﯽ ﺩﯼ
ګﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺤﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻠﻪ ﮐﯥ
ﻭﻟﻲ ﻧﻪ ږﺩﻱ
ﺯﻟﻤﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﻣﺎﺕ ﺩﻭﺧﺖ
ﺩﺟﺎﻝ ﻭﻫﻠﯽ ﺩﯼ
ﺭﺍځﻲ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻟﮑﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍﻥ
ﺩﺷﻨﻪ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﻟﻪ ﻏﯿږﯤ
(ﺫﺍﮐﺮ)ﺩﻣﺠﺎﻫﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻝ ﻭﻫﻠﯽ
ﺩﯼ
ﺫﺍﮐﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ


هوتک
17.05.2011

ساده ګله ښایسته شعر دی راوړی وو مننه
ذاکر خو دجهادی شعرونو یو ستوری دی الله ج دی تر ډیره ورته هوسا ژوند ورکړی آمینننننننننننننننننننننننننن


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more