د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

دبدر ګذار بهار؟

خان آغا
16.05.2011

څﻮ ﻭﺭځﯥ ﻻﺗـــــــــــﻢ ﺷﻪ ﭼﯥ
ﺑﺲ ﺩﺍﺧﺒﺮﻩ ﺳﭙﯿﻨــــــــــــﻪ
ﺷﻲ
ﺑﯿﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﯥ ﺩﺭښﺘﯿﺎ ﺩﺭﻭﻏﻮ
ﻣﯿﻨــــــــــــــــــــــــــــﻪ
ﺷﻲ
ﺑﯿﺎ ﺑﺪﺭﮐﻲ ﮐﯥ ښﮑﯿﻞ ﺍﻭ ﺩ)ﺍﻟﺒﺪﺭ(
ګﻮﺯﺍﺭ ښﮑﺎﺭﺷﻮﻟﯥ
ﺳﺘﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﭘﻼﺭ ﻏﻮﻧﺪﻱ
ﮐــــــــــــﮑﺮﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺧﻮړﯾﻨﻪ
ﺷﻲ
ﻭﻧﻪ ﺩﺟﻬـــــــــــــــﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﭼﻪ
ﻫﯿڅ ﯾﻮﺗﻮﺭ ﺧﺰﺍﻥ
ﻧﮑــــــــــــړﻱ
ﺗﻮﯾﻪ ﻭﺭﺗـــــــﻪ ﺯﻣﻮﻧږ ﺩ ﻓﺪﺍﯾﻲ
ﺯﻟــــــــﻤﻮ ﭼﯥ ﻭﯾﻨﻪ ﺷــــﻲ
ﺩﺍ ﻏــــــــــــﺎﺯﻱ ټﺒﺮ ﭼﯥ څﻮ
ﺩﺭﺩﯦږﯤ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻭړﺍﻧﺪﻱ ځﻲ
ﮐﻠــــــــــــﮑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﯾﯥ
ﻻﻫــــــــﻢ ﻧﻮﺭﻩ ډﺑﺮﯾــــــــﻨﻪ
ﺷــــــﻲ
ﻧﻐــــــــــــﺎړﻱ ﺭڼﻪ ﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺩﺗﯿــــــﺎﺭﻭ ﺩﺍﺷﯿﻄﺎﻧﻲ ټﻐــــــﺮ
ﺑﯿـــــﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩﺍ ﺳﭙﯿﻨﻮ
ﭘﻠــــــــــــــــــﻮﺷﻮ ﻧړﻱ ﺯﺭﯾﻨﻪ
ﺷــــﻲ
ﻣﻮﻧږﻩ ﺗﻪ
ګﻠـــــــــــــــــــــﻮﻧﻪ ﺍﻭ
ﻭﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺮګ ﺭﺍﻭړﻱ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻬــــــــﺎﺭ ﺷﯥ ﺍﻭ
ﺩﺍﺳﯿﻤﻪ ګﻠـــــــــــــــــﻮﺭﯾﻨﻪ
ﺷﻲ

له الاماره ویب پاڼې څخه مننه.


Kamil
16.05.2011

ساده ګله پخير راغلى ستړى مشى.
ديره مننه له شعر د نښلولو نه.
شعر دى را نقل كړى خو بيخي نه لوستل كيږي هيله ده چى تصحيح يى كړى.
مننه


خان آغا
17.05.2011

کامل وروره له هرکلی نه دی نړۍ نړۍ مننه کوم، ملګری شعر می له الاماره ویب پاڼی نه راکاپی کړی دی نور می څه کمبود او یا زیادتوب ندی پکی کړی
او دوه ځلی می نور هم ولوست ومنه کی یی غلطی راته ترسترګو سوی وی.


Re: دبدر ګذار بهار؟

Kamil
17.05.2011

[quote:0a029762da="ساده ګل"]څﻮ ﻭﺭځﯥ ﻻﺗـــــــــــﻢ ﺷﻪ ﭼﯥ
ﺑﺲ ﺩﺍﺧﺒﺮﻩ ﺳﭙﯿﻨــــــــــــﻪ
ﺷﻲ
ﺑﯿﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﯥ ﺩﺭښﺘﯿﺎ ﺩﺭﻭﻏﻮ
ﻣﯿﻨــــــــــــــــــــــــــــﻪ
ﺷﻲ
ﺑﯿﺎ ﺑﺪﺭﮐﻲ ﮐﯥ ښﮑﯿﻞ ﺍﻭ ﺩ)ﺍﻟﺒﺪﺭ(
ګﻮﺯﺍﺭ ښﮑﺎﺭﺷﻮﻟﯥ
ﺳﺘﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﭘﻼﺭ ﻏﻮﻧﺪﻱ
ﮐــــــــــــﮑﺮﻩ ﺩﻟﺘﻪ ﺧﻮړﯾﻨﻪ
ﺷﻲ
ﻭﻧﻪ ﺩﺟﻬـــــــــــــــﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﭼﻪ
ﻫﯿڅ ﯾﻮﺗﻮﺭ ﺧﺰﺍﻥ
ﻧﮑــــــــــــړﻱ
ﺗﻮﯾﻪ ﻭﺭﺗـــــــﻪ ﺯﻣﻮﻧږ ﺩ ﻓﺪﺍﯾﻲ
ﺯﻟــــــــﻤﻮ ﭼﯥ ﻭﯾﻨﻪ ﺷــــﻲ
ﺩﺍ ﻏــــــــــــﺎﺯﻱ ټﺒﺮ ﭼﯥ څﻮ
ﺩﺭﺩﯦږﯤ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻭړﺍﻧﺪﻱ ځﻲ
ﮐﻠــــــــــــﮑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﯾﯥ
ﻻﻫــــــــﻢ ﻧﻮﺭﻩ ډﺑﺮﯾــــــــﻨﻪ
ﺷــــــﻲ
ﻧﻐــــــــــــﺎړﻱ ﺭڼﻪ ﺳﺘﻮﺭﻱ
ﺩﺗﯿــــــﺎﺭﻭ ﺩﺍﺷﯿﻄﺎﻧﻲ ټﻐــــــﺮ
ﺑﯿـــــﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺩﺍ ﺳﭙﯿﻨﻮ
ﭘﻠــــــــــــــــــﻮﺷﻮ ﻧړﻱ ﺯﺭﯾﻨﻪ
ﺷــــﻲ
ﻣﻮﻧږﻩ ﺗﻪ
ګﻠـــــــــــــــــــــﻮﻧﻪ ﺍﻭ
ﻭﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺮګ ﺭﺍﻭړﻱ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻬــــــــﺎﺭ ﺷﯥ ﺍﻭ
ﺩﺍﺳﯿﻤﻪ ګﻠـــــــــــــــــﻮﺭﯾﻨﻪ
ﺷﻲ

له الاماره ویب پاڼې څخه مننه.[/quote:0a029762da]

وروره شعر دى ټول خانى خانى دى هيڅ هم په كى نه ښكاري.
يا خو مشكل زما كمپيوټر كى دى او يا ستا.


Kamil
17.05.2011

دبدر ګوزار

څو ورځې لاتـــــــــــم شه چې بس داخبره سپینــــــــــــه شي

بیله په میدان کې درښتیا دروغو مینــــــــــــــــــــــــــــه شي

بیا بدرکي کې ښکیل او د (البدر) ګوزار ښکارشولې

ستابه هم دپلار غوندي کــــــــــــکره دلته خوړینه شي

ونه دجهـــــــــــــــاد به وچه هیڅ یوتور خزان نکــــــــــــړي
تویه ورتـــــــه زمونږ د فدایي زلــــــــمو چې وینه شــــي

دا غــــــــــــازي ټبر چې څو دردېږې نور به وړاندي ځي

کلــــــــــــکه عقیده یې لاهــــــــم نوره ډبریــــــــنه شــــــي

نغــــــــــــاړي رڼه ستوري دتیــــــارو داشیطاني ټغــــــر

بیـــــا به په دا سپینو پلــــــــــــــــــوشو نړي زرینه شــــي

مونږه ته ګلـــــــــــــــــــــونه او وتاسو ته به مرګ راوړي

کله چې بهــــــــار شې او داسیمه ګلـــــــــــــــــورینه شي

ملا اخترمحمد بهار
__________________________________________________________
شعر داسى دى.
تا چى كوم رانقل كړى هغه ټول خانى خانى ښكاري.
هيڅ نه لوستل كيږي، اوس مى بل كمپيوټر كى چيك كړو.هماغسى خانى خانى و


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more