د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

مجاهد؟

خان آغا
15.05.2011

چه خــــــاوند دکلک ایمــــــان دی مجاهــــــد دی
‏""چه پــــــه دین وطــــــن قربــــــان دی مجاهــــــد دی
‏""چه نامــــــه یی کافــــــرانو ته ایــــــټم دی
‏""په لــــــړزه چه تری جــــــهان دی مــــــجاهــــــد دی
‏""مــــــلائکی مــــــقرر دی حــــــفاظت تــــــه
‏""ګــــــوره داسی قــــــدردان دی مجاهــــــد دی
‏""لـــعـــل اومرجان څــــــه چه ګلــــــونه تری شرمـــیـــږی
‏""دومــــــره خوکــــــلی خائســــــته ځوان مجــــــاهد دی
‏""خمار نــــــدی دسنګر شبګیر وهــــــلی
‏""داچه مــــــات رامات روان دی مجــــــاهد دی
‏""دپــــــخو خاوری یی رانــــــجه ګـــڼـــم مــــفــــتــــونــــه
‏""دومــــــره ډیر رابــــــانــــــدی ګــــــران دی مــــــجاهــــــد دی
‏""
""دپــــــخو خاوری یی رانــــــجه ګـــڼـــم مــــفــــتــــونــــه
""دومــــــره ډیر رابــــــانــــــدی ګــــــران دی مــــــجاهــــــد دی
""
ستاسی وړوکی ساده ګل.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more