د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

زه به جنت ته د پښتو سره ځم

اړم
18.04.2011

[img:387ec0451e]http://www.hewad.com/pashto/dikter/d004.gif[/img:387ec0451e]
تل به په لار د مـــــــــــــــــــــېړنو سره ځم
يمه پښـــــــــــتون د پښـــــــتنو سره ځم
د ملـــــيت نمـــــــــــــــــــره د پرخې په څېر
ســـــــــــــتا د دې شوخو پلوشو سره ځم
دا چـــــــــې خــــــــــرد هم په ملت ځاروي
زه دې همــــــــــــداسې لـــــــېونو سره ځم
پام كـــــــــــــوه زه هغـــــــــــــــه نظر نه يمه
چــــــــــــــــې به په دود د سپېلنو سره ځم
[color=green:387ec0451e]وايي اغـــــــــيار[/color:387ec0451e] [color=red:387ec0451e]چــــــــــــې د دو[/color:387ec0451e]زخ ژبـــــــه ده
[color=green:387ec0451e]زه به جنت ته[/color:387ec0451e] [color=red:387ec0451e]د پښــــــــــــــــــــــتو[/color:387ec0451e]ســـره ځــــــم
راســـــتنېدى چې نه شي وخت خو نه يم
خـــــــــو د حــــــــالت د تقاضــــــو سره ځم
كړمه جــــــــــهان چې د پښــــــتون ځملي
د خـــــــــپلو پېغلو حـــــــــوصلو سره ځم
وړم مســـــــــــتقبل ته د ماضي روايات
زه د خپل حـــــــــــــــــال د ولولو سره ځم
څــو چې راغونډ په يو مركز يې نه كړم
هرې تپې ته د جرګو ســــــــــــــــــــره ځم


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more