د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

دوروری دژوندارمان راځی

tandar
10.11.2010

............................دوروری دژوندارمان راځی........................................
............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................................
دنیاحالات چه ګورم، ډیرخفګان راځی
............................شمه ځان کی ورک، تپوس له هر انسان راځی
یوونیسی په غیږ کی ،بل ته بندی کړی لغتی
............................نه پوهیږم دی خصلت ته، یاددتیر زمان راځی
لیوان لیونی شوی ،په مړخت کی لری لوږه
...........................وژل اوپریښودل ، شپیلوو ته ې ګیدړان راځی
ظالمان چه زه نن وینم ،سرراباندی تاوشی
.............................چه نوم ې کله اخلم ،خولی ته می حیوان راځی
نور رحم وکړه خدایه، دمظلوم اهونه واوره
........................باوری زغملی نشی، دوروری دژوند ارمان راځی


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more