د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

ابوالفضل ياست هريو

عبدالحميد/افغ
29.10.2010

يو هم ځما په ډول نه ياست ډېر خطاياســــت
که څه هم يوو اَبل تـــــــــــــــه اولــــــياياســــــت
(۱)چي تجديددنظر وکړي ډېربه ښـــــــــه وي
يوپه پټه بل ښکاره توره بلاياســـــــــــــــــــــــت
(۲) درته ګورم هرڅه وينم ناوســـــــــــــــــــي ده
نه دځان نه دجهان اونه ځــــــــــــــــما ياســــــت
(۳)چي په هره دربچه کښي درته ګـــــــــــــورم
څرګنديږي نه دديـــــــــــــــــــن نه ددنيایاســـــت
(۴) په زَړَه ګوډه ړنده لاره مي پـــــــــــــــــرېږدۍ
هنرمندوپــــــــــــــه هــــنرکښــــي سفهاياســـــت
(۵)ابوالفضل ياست هريوپه خپل ګمان کښي
لوټ ماران هم ددنيا هم دعقــــــــــــــــــــبا ياست


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more