د موضوعګانو سرپاڼه

تخنیک ، خبرتیایي تکنالوژي او کمپیوتري‌ مرستې

څنګه کولی شو یو نوی Drive جوړ کړو

ځلاندّ
15.10.2010

څنګه کولي شو یو Drive جوړ کړو
درنو دوستانو یوه ښه طریقه درته په ګوته کوم هغه داسي لمړي په my computer راست کلک یا رایت کلک وکړی بیا به manage وټاکی بیا به یو بله پاڼه ښکاره شی هغلته چپی خواته یو لیست دی تاسوپکښی Disk management انتخاب کړی ښی خواته به یوه بله پاڼه ښکاره شي دغه پاڼه په اوی کښی هم ډرایونه ښکاره کوی خو تاسو دلاندی نه طریقه مخ ته بوځی اوس که غواړی یو Drive د مینځه یوسی نو دلاندی ډرایونه په شکل دیوه چوکاټ ښکاره شوی کوم ډرایو چی غواړی د منځه یوسی په هغه رایت کلک وکړی یعنی right click بیا delete volume انتخاب کړی اوس کله چی دمنځه لاړ بیا په همغه ځای کلک وکړی یعنی رایت کلک وروسته New simply volume انتخاب کړی یو چوکاټ به ښکاره شی بیا Next بیا دهغی اندازه ورکړی کوشش وکړی که غواړی نور ډرایونه هم جوړ کړی دخالي اندازي څخه یو څه پریږدی تر څو بل هم جوړ کړی کله مو چی اندازه وټاکله Next ووحي وروسته په assign the following drive letter کښی یو توری ورته وټاکي مثال D بیا next اوس که هغه لمړی اتتخاب وټاکی نو format کیږی او که نه او که غواړی نو format the volume with following setting وټاکی NTFS ونیسي په Volume label کښی یو دخوښی نوم ورکړی مثال zaland یا هم په پښتو ورکړی دلاندی quick format هم علامت کړی بیا Next بیا finish وټاکي نو اوس وګوری چی ډرایو مو جوړ شوی .

ځلاند دپوهې پرمختیايي ټولنه


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more