د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

حاجت نشته دنکریزو

tandar
23.09.2010

څڅیږی می له زړه نه....................څاڅکی دسرو وینو
رنګوه دی پری لاسوونه ............. حاجت نشته دنکریزو
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اخلی قدم لکه دزرکی.................سوری سوری دی کړم په زړه کی
رڼا ورځ راباندی شپه شی.............پوری په سترګو چه رانجه کړی
وروی دبڼو غشی.........................په لندۍ دکږو ورځو
رنګوه دی پری لاسوونه ............. حاجت نشته دنکریزو
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
توری سترګی دی بادام...............په زنه شنه خالونه
پرتی دی په رخسار..................... زلفی ولونه ولونه
پلودی لری کړو له مخی.............سپوږمی راووته له وریځو
رنګوه دی پری لاسوونه ............. حاجت نشته دنکریزو
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
له جداې می زړه زوریږی.............ډیر کبر مه کړه ځوالیږی
شه مهربانه ژوند تیریږی.............دغه ښایست نه پاتی کیږی
په باوری نور رحم وکړه..................جرګه درلیږی دسپین ږیرو
رنګوه دی پری لاسوونه ............. حاجت نشته دنکریزو


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more