د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

مبارزشاه ته دوطن په یاد

tandar
27.08.2010

........دژوند په خوند پوه نه شوم ګرځم بی وطنه په المان کی
...........خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
١؛ وینم پسرلی کی دخواران شینکی ډاګونه
........................................چه سترګی پټی کړمه
....تورو کیږدو کی مستی پیغلی شنه خالونه
........................................چه سترګی پټی کړمه
................دسپین غره واورو ته ګورم دخیالونو په جهان کی
...............خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٢؛ کږی نه پاس وزیر زاوه ،کودیخیل او مرکیخیل وګوره
...................................................ښایست طوطوکی پروت دی
...بیار نه لاړشه میملی باغ ته،ګندومک او ممه خیل وګوره
.....................................................ښایست طوطو کی پروت دی
...............پچیر اګام تراسارکه، پروت دی دانارو په بوستان کی
................خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٣؛ شګې ترمی باندی ورتاو شه ،قیلغوکی یخ سوری ددیرو وګوره
...............................................................................اینځر دکيچړی مزه کړی
...لوخی سورمی درنه هیر نشی،دمه په کږه کی خوند دپالودو وګوره
...............................................................................اینځر دکيچړی مزه کړی
..........دمیوو صفت ې ډير،خونرګس ې خوشبوې کړی ګلستان کی
................خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٤؛ علم او دانش تپوس ې مه کړه،عالمان اوشاعران لری
...................................................ړنګ او قتیل دی سره وروڼه
..........مامور معلم په کی بی حسابه،جنرالان او وزیران لری
....................................................ړنګ او قتیل دی سره وروڼه
پاینده محمد شعرونه واوره،کباب ې خوند کړی په دکان کی
..........خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٥؛ خپلو دیرو کی دعزت شملی په سر ،درانه مشران لری
..................................................................... جرګه ماران لری
..................خربون شیرزاد،وزیر دی سره وروڼه ملکان لری
........................................................................جرګه ماران لری
.......په پوښتو او ننګ ناموس کی، ساری نه لری جهان کی
...........خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شوپه هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٦ , دغیرت مثال ې نشته دزمرو وطن دی
..................................په خوګ ې ننګ کړی دی
حجری ې ډکی میلمنو نه شاه ځلمو وطن دی
...................................په خوګ ې ننګ کړی دی
باوری خپوړی په کی کړی ،اخر به مړ شی په خفګان کی
....خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په خفګان کی


Re: مبارزشاه ته دوطن په یاد

tandar
22.09.2011

[quote:8036f1426c="tandar"]........دژوند په خوند پوه نه شوم ګرځم بی وطنه په المان کی
...........خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
١؛ وینم پسرلی کی دخواران شینکی ډاګونه
........................................چه سترګی پټی کړمه
....تورو کیږدو کی مستی پیغلی شنه خالونه
........................................چه سترګی پټی کړمه
................دسپین غره واورو ته ګورم دخیالونو په جهان کی
...............خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٢؛ کږی نه پاس وزیر زاوه ،کودیخیل او مرکیخیل وګوره
...................................................ښایست طوطوکی پروت دی
...بیار نه لاړشه میملی باغ ته،ګندومک او ممه خیل وګوره
.....................................................ښایست طوطو کی پروت دی
...............پچیر اګام تراسارکه، پروت دی دانارو په بوستان کی
................خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٣؛ شګې ترمی باندی ورتاو شه ،قیلغوکی یخ سوری ددیرو وګوره
...............................................................................اینځر دکيچړی مزه کړی
...لوخی سورمی درنه هیر نشی،يوه دمه په کږه کی خوند دپالودو وګوره
...............................................................................اینځر دکيچړی مزه کړی
..........دمیوو صفت ې ډير،خونرګس ې خوشبوې کړی ګلستان کی
................خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٤؛ علم او دانش تپوس ې مه کړه،عالمان اوشاعران لری
...................................................ړنګ او قتیل دی سره وروڼه
..........مامور معلم په کی بی حسابه،جنرالان او وزیران لری
....................................................ړنګ او قتیل دی سره وروڼه
پاینده محمد شعرونه واوره،کباب ې خوند کړی په دکان کی
..........خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٥؛ خپلو دیرو کی دعزت شملی په سر ،درانه مشران لری
..................................................................... جرګه ماران لری
..................خربون شیرزاد،وزیر دی سره وروڼه ملکان لری
........................................................................جرګه ماران لری
.......په پوښتو او ننګ ناموس کی، ساری نه لری جهان کی
...........خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شوپه هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٦ , دغیرت مثال ې نشته دزمرو وطن دی
..................................په خوګ ې ننګ کړی دی
حجری ې ډکی میلمنو نه شاه ځلمو وطن دی
...................................په خوګ ې ننګ کړی دی
باوری خپوړی په کی کړی ،اخر به مړ شی په خفګان کی
....خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په خفګان کی[/quote:8036f1426c]


Re: مبارزشاه ته دوطن په یاد

tandar
13.11.2018

........دژوند په خوند پوه نه شوم ګرځم بی وطنه په المان کی
...........خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
١؛ وینم پسرلی کی دخواران شینکی ډاګونه
........................................چه سترګی پټی کړمه
....تورو کیږدو کی مستی پیغلی شنه خالونه
........................................چه سترګی پټی کړمه
................دسپین غره واورو ته ګورم دخیالونو په جهان کی
...............خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٢؛ کږی نه پاس وزیر زاوه ،کودیخیل او مرکیخیل ګوره
................................ښایست طوطوکی پروت دی
...بیار دی که میمله ده ګندومک او ممه خیل ګوره
...............................ښایست طوطو کی پروت دی
پچیراګام تراسارکه، پروت دی دانارو په بوستان کی
خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٣؛ شګې ترمی باندی ورتاو شه ،قیلغوکی یخ سوری ددیرو وګوره
...............................................................................اینځر دکيچړی مزه کړی
...لوخی سورمی درنه هیر نشی،دمه په کږه کی خوند دپالودو وګوره
...............................................................................اینځر دکيچړی مزه کړی
..........دمیوو صفت ې ډير،خونرګس ې خوشبوې کړی ګلستان کی
................خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٣؛ علم او دانش تپوس ې مه کړه،عالمان اوشاعران لری
.................................ړنګ او قتیل دی سره وروڼه
......مامور معلم په کی بی حسابه،جنرالان او وزیران لری
..................................ړنګ او قتیل دی سره وروڼه
کږه وال پاینده محمد شعرونه خوند کړی هرميدان کی
خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٤؛ خپلو دیرو کی دعزت شملی په سر ،درانه مشران لری
.......................................... جرګه ماران لری
..........خربون شیرزاد،وزیر دی سره وروڼه ملکان لری
............................................جرګه ماران لری
....... پوښتو او ننګ ناموس کی، ساری نه لری جهان کی
........خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شوپه هجران کی
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
٥, دغیرت مثال ې نشته دزمرو وطن دی
.......................په خوګ ې ننګ کړی دی
حجری ې ډکی میلمنو نه شاه ځلمو وطن دی
.......................په خوګ ې ننګ کړی دی
خپوړی کړی باوری په کلي دخوارن کي کي
خوګیاڼی می ډیر یادیږی عمر تیر شو په هجران کی


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more