د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

،دشهید مقام ،

عبدالحميد/افغ
23.08.2010

،دشهید مقام ،
دتوريعلامه محمدمعين الدين ابوالفضل کان الله له ودامت برکاته،

سلام سلام شهيده ستا اصلئ مقرته سلام
- ستا وخنجرنه سلام، وسره بشرته سلام
-،۱، نه دی په قبراولحدکي څه ماتم پاته دۍ –
نه ستا لپاره په قيامت کښي کوم يوغم پاته دۍ
دکلمې په خاطر ستا وسره ځيګرته سلام –
،۲، دواوياحوري دجنت ستا شهادت درکوي
- خداۍ داوياتنوپه باب ستا شفاعت قبلوي –
- ته چي الله له ورځي هغه اخترته سلام -
(۳)الله پرتاباندي دمړه ويل پيرزونلري ،
- وايې به هغه تاته مړچي خپل ابرونلري
- چي ته جانان لره ورځي هغه منظرته سلام
(۴)- کله چي پروت يې پرپلنګ دشهادت شهيده -
په خنداخاندي نيکي حوري دجنت شهيده –
کومي مانړۍ ته چي ورځي هغه محشرته سلام –
(۵) کله چي کاندي شفاعت دخداۍ پردرشهيده –
وکړه ګذرپرابوالفضل درپدرشهيده-
معين الدينه ستا ادب اوستا هنرته سلام،


عبدالحميد/افغ
23.08.2010

،دشهید مقام ،
دتوري اوقلم خاوندعلامه محمدمعين الدين ابوالفضل کان الله له ودامت برکاته،
سلام سلام شهيده ستا اصلئ مقرته سلام
- ستا وخنجرنه سلام، وسره بشرته سلام
-،۱، نه دی په قبراولحدکي څه ماتم پاته دۍ –
نه ستا لپاره په قيامت کښي کوم يوغم پاته دۍ
دکلمې په خاطر ستا وسره ځيګرته سلام –
،۲، دواوياحوري دجنت ستا شهادت درکوي
- خداۍ داوياتنوپه باب ستا شفاعت قبلوي –
- ته چي الله له ورځي هغه اخترته سلام -
(۳)الله پرتاباندي دمړه ويل پيرزونلري ،
- وايې به هغه تاته مړچي خپل ابرونلري
- چي ته جانان لره ورځي هغه منظرته سلام
(۴)- کله چي پروت يې پرپلنګ دشهادت شهيده -
په خنداخاندي نيکي حوري دجنت شهيده –
کومي مانړۍ ته چي ورځي هغه محشرته سلام –
(۵) کله چي کاندي شفاعت دخداۍ پردرشهيده –
وکړه ګذرپرابوالفضل درپدرشهيده-
معين الدينه ستا ادب اوستا هنرته سلام،


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more