د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

څومره ښکلَیْ نازه وَلَیْ پیغمبردۍ

عبدالحميد/افغ
11.08.2010

څومره ښکلَیْ نازه وَلَیْ پیغمبردۍـ،چی معراج یې له آثارویواثردۍ ـ=

(۱)اولین اوآخرین یې ثناخواندی ـ،یونښان یې دهمت شَقُّ القمردۍ،،

(۲)چی جهان یې هنرمندسوله هنره،،-دادده له هنرونویوهنردۍ،،

(۳)محمددۍ هم محموددۍ هم احمددۍ،،له عظمته یی تنهاالله خبردۍ،،
(۴) تورټغریې دنړۍ له مخه ټول کړ،،په کونینوکی ترټولومعتبردۍ،

(۵)ثقلینوتې شیدې دتوحیدورکړې،،مخاطَب چی په اعطیناک الکوثردۍ،،

(۶)خدای په خپله مُحَمِّدْ دمحمَّددۍ،،دیاسین اودطاهاتاج یې پرسردۍ،،

(۷)کړه قبول په امتی ماابوالفضل،، ستاولوری ته ماهم کَړیْ سفردۍ،،َ

نعت شریف


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more