د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

زما توري بوړي

صديق اکرمان
06.09.2009

له toorabora.com نه په مننه
د محمد نعيم افغان شعر
********* زما توري بوړي
ســـــم دي قـــــربان ترڅـــوبه سوځــې زماتـــوري بوړي

بـــــــیادي پــــرســرتیارې څــــرخـــــي اوبــمونـــــه اوري

ولــــي په قـــــــــهردي نن تـــــاتــــــه ددنــیافـــــــرعونیـــان

ولي لښکـر وربدرګــــه کــــــړې دارزیل مرهـــــــټیــــان

پرتــــن دي اوري راکیـــــټونـــــه اوس لـــه هـــري لوري

بـــــــیادي پـــــرســــــــرتــــــیارې څرخـــــي اوبمونه اوري

زماښایستــه لالـــــی راوژنــــــي او وریـــــــندارژړوي

خورکۍ پــه چیـــغوورورته وایی ګران بابارانه وړي

څنګه په وینوکــــي رغـــــړیږې اې سپین سـري موري

بـــــــیادي پرســـــــرتیــــارې څــــرخـــــي اوبــــمونه اوري

یـــــــــوازي نـــــــــــه دي ستاځیګــــــرکــي داوروسرهار

هم ماشومان پـــــه وینورنګ دي هیڅ مي نسـته کرار

هادی بمبار هیلــي کو تــــــــرکړي زمادکــــورپه لوري

بیادي پـــــرســـــرتیــــــارې څـــــــرخــــي اوبمــــونه اوري

څـــښــــــتنه! تـــــه یــــې پـــري نازل کــــړې دډبــــروباران

پـــــــه ډلـــــــوراولــــــې دلــــــې دابابیلـــــــومــــــــــرغـــــــان

په کرارنه کښـیني (افغان) چی روح یې تن کي ښوري

بیــــــــادي پــــــرســـــرتیــــارې څــــرخـي اوبمونــــه اوري[[color=indigo:2bd96abccc][/color:2bd96abccc][url][/url]


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more