د موضوعګانو سرپاڼه

هنر،‌ادب او پښتو نحوه

دپښتو زدکړه ان لاين او په نيټ کې

pattang
15.02.2009

وروڼو!
داور لودين ډېر کار کړی دی خدای پاک دې کاميابه لري ٠
دلودين صيب کار بايد په بل ځای کې په بل ترتيب د مسال په ډول ديوې
وېب پاڼې په څېر اوياد يوې مالومي پښتو پاڼې( لکه قاموسونه ) سره يو
ځای وی نو ډېره به ښه وه , تاسو هم خپل نظر ورکولی شۍ !

http://www.youtube.com/watch?v=y5QZE9ew6eg&feature=channel_page

Pashto: Numbers Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=aVeZmTn53i4&feature=channel_page

Pashto: Numbers Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=ApzwIcAaO70&feature=channel_page

Pashto: Numbers Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=jzOzZc4HMqo&feature=channel_page

Pashto: Numbers Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=wQOqqSCUKVQ&feature=channel_page

Pashto: Ordinal numbers video

http://www.youtube.com/watch?v=cBc0p5By2ns&feature=channel_page

Pashto: Time of the day�

http://www.youtube.com/watch?v=zlVk61yXVsU&feature=channel_page

Pashto: Current Time¿½

http://www.youtube.com/watch?v=L0w77jyaAMU&feature=channel_page

Pashto: Past Time:

http://www.youtube.com/watch?v=L0w77jyaAMU&feature=channel_page

Pashto: Future Time�

http://www.youtube.com/watch?v=tgO2TH1jpOY&feature=channel_page

Pashto: Colors video

http://www.youtube.com/watch?v=BpYvNK1tNJ8&feature=channel_page

Pashto: Directions¿½

http://www.youtube.com/watch?v=rZuWjf2mb6k&feature=channel_page

Pashto: Directions part 2

http://www.youtube.com/watch?v=1_QhK1AK5pI&feature=channel_page

Pashto: Seasons Video

http://www.youtube.com/watch?v=Xbb0f0PjSro&feature=channel_page

Pashto: Government part 1

http://www.youtube.com/watch?v=gZAHClxW-50&feature=channel_page

Pashto: Government part 2

http://www.youtube.com/watch?v=xP7eg5kFuqg&feature=channel_page

Pashto: Government part 3

http://www.youtube.com/watch?v=P6Syy36u3RU&feature=channel_page

Pashto: Commands and instructions part 1

http://www.youtube.com/watch?v=uOmKSLGPas4&feature=channel_page

Pashto: Commands and instructions part 2

http://www.youtube.com/watch?v=qwfbcN0b-b0&feature=channel_page

Pashto: Commands and instructions part 3

http://www.youtube.com/watch?v=6mTe62XEdOI&feature=channel_page

Pashto: Phrases and questions

http://www.youtube.com/watch?v=7cbqaI45tEo&feature=channel_page

Pashto: Greetings Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=mCBlKENv3pA&feature=channel_page

Pashto: Greetings Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=Q2UOTI5NRPE&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 1 video

http://www.youtube.com/watch?v=HMKVAOVns1s&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 2 video

http://www.youtube.com/watch?v=A65vhpqu0fk&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 3 video

http://www.youtube.com/watch?v=N4fWPqSQWP4&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 4 video

http://www.youtube.com/watch?v=rNs6X8GQzuc&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 5 video

http://www.youtube.com/watch?v=niBVLDOkINw&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 6 video

http://www.youtube.com/watch?v=fgmIvnjzuLk&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 7 video

http://www.youtube.com/watch?v=vM8-mBcVXPg&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 8video

http://www.youtube.com/watch?v=sV4QGK8VNH4&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 9 video

http://www.youtube.com/watch?v=wOeiWtvT4vg&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 10 video

http://www.youtube.com/watch?v=_bkbsEKPC50&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 11 video

http://www.youtube.com/watch?v=GfNUYqi5qBM&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 12 video

http://www.youtube.com/watch?v=iJUV_LzlEgY&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 13 video

http://www.youtube.com/watch?v=DRo_88MUtB4&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 14 video

http://www.youtube.com/watch?v=eRLir5wWN_I&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 15 video

http://www.youtube.com/watch?v=oKSJTZUvab0&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 16 video

http://www.youtube.com/watch?v=BGzClad6XnQ&feature=channel_page
Pashto: Conversation Lesson 17 video

http://www.youtube.com/watch?v=WVe-e4spwvc&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 18 video

http://www.youtube.com/watch?v=mzqZgyoVm3w&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 19 video

http://www.youtube.com/watch?v=DNNY5GG7D78&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 20 video

http://www.youtube.com/watch?v=QiuroubBe-M&feature=channel_page

ïPashto: Conversation Lesson 21 video

http://www.youtube.com/watch?v=c9Xt6q1mI7U&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 22 video

http://www.youtube.com/watch?v=TUiSpnKzAGk&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 23 video

http://www.youtube.com/watch?v=XQbwN599csk&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 24video

http://www.youtube.com/watch?v=Di5LLE6EmkY&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 25 video

http://www.youtube.com/watch?v=wORE9y5vBBc&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 26 video

http://www.youtube.com/watch?v=An60anfiMJ8&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 27 video

http://www.youtube.com/watch?v=cqXw3XH2dJw&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 28 video

http://www.youtube.com/watch?v=yfmZ9U4gk18&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 29 video

http://www.youtube.com/watch?v=QSXuoUjLGFY&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 30 video

http://www.youtube.com/watch?v=vpen31Dvzfk&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 31 video

http://www.youtube.com/watch?v=vpen31Dvzfk&feature=channel_page

Pashto: Conversation Lesson 32 video

http://www.youtube.com/watch?v=QCh5XTisYO4&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 1 video

http://www.youtube.com/watch?v=gn4iLEhfb8g&feature=channel_page

Pashto: first Grade Lesson 2 video

http://www.youtube.com/watch?v=OOibbyxfBJw&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 3 video

http://www.youtube.com/watch?v=DM0hCxVg2PQ&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 4 video

http://www.youtube.com/watch?v=4Pbd-bLwLIY&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 5 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=qaDLaqVKOXs&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 6 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=iQSDlA40ujI&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 7 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=kqS3d-KYFHI&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 8 video ¿½

http://www.youtube.com/watch?v=xrCqMYOrZmE&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 9 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=coRUNr8RRxE&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 10 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=XQbRaUhP7gk&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 11 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=06WLtMOLaOA&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 12 video¿½
http://www.youtube.com/watch?v=7_Siz9Zo-98&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 13 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=3S8GbENnRbo&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 14 video

http://www.youtube.com/watch?v=36x2k5-TgtY&feature=channel_page
Pashto: first Grade Lesson 15 video

http://www.youtube.com/watch?v=9jdXjN9Mxto&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 16 video

http://www.youtube.com/watch?v=WFk_bm_p5HA&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 17 video

http://www.youtube.com/watch?v=0IxkHRyiv1c&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 18 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=69neD9l4aAs&feature=channel_page
Pashto: First Grade Lesson 19 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=pqvt8g15mps&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 20 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=IZMvvCmmGRM&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 21 video¿½
http://www.youtube.com/watch?v=cR2pU8yhSzo&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 22 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=xHOOjVTAIJk&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 23 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=ytXdzfs6H14&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 24 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=Qcvfnm53f_Y&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 25 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=Rn23UXXGt6E&feature=channel_page
Pashto: First Grade Lesson 26 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=9CPJ7b5C754&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 27 video

http://www.youtube.com/watch?v=56ZbVVwntI4&feature=channel_page

Pashto: first Grade Lesson 28 video

http://www.youtube.com/watch?v=56ZbVVwntI4&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 29 video

http://www.youtube.com/watch?v=yzAKbpjxmRY&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 30 video

http://www.youtube.com/watch?v=FWg-I2U98IQ&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 31 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=TgV_0mCDdVU&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 32 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=z0MSOXNAv98&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 33 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=SNi_5vz5_PQ&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 34 video�

http://www.youtube.com/watch?v=rY5gpDw8tEg&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 35 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=bJJquNb8OQo&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 36 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=0jDd8STrL6A&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 37 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=zE1Fs2lDOR8&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 38 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=YmBrLX60xOk&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 39 video½

http://www.youtube.com/watch?v=QaBXMHU1sMU&feature=channel_page

Pashto: First Grade Lesson 40 video¿½

http://www.youtube.com/watch?v=G_J17mjgL-Q&feature=channel_page

Pashto: Animals Part 1 video

http://www.youtube.com/watch?v=gXFYwZR-C6o&feature=channel_page

Pashto: Animals Part 2 video

http://www.youtube.com/watch?v=7JR0B6HgLow&feature=channel_page

Pashto: Animals Part 3 video

http://www.youtube.com/watch?v=L7q5fA_GMgM&feature=channel_page

Pashto: Animals Part 4 video

http://www.youtube.com/watch?v=XS8erKqdZfw&feature=channel_page

Pashto: Fruits Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=Unlx_DViaDQ&feature=channel_page

Pashto: Fruits Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=bbhhr_m5jDM&feature=channel_page

Pashto: Newspaper Selection 1 video

http://www.youtube.com/watch?v=Gm6OIin0IdI&feature=channel_page
shto: Newspaper Selection 2 video

http://www.youtube.com/watch?v=8S6F_0ZPmnM&feature=channel_page

Pashto: Newspaper Selection 3 video

http://www.youtube.com/watch?v=uwoJTQAbjR0&feature=channel_page

Pashto: Newspaper Selection 4 video

http://www.youtube.com/watch?v=yiO8n7hf6QI&feature=channel_page

Pashto: Newspaper Selection 5 video

http://www.youtube.com/watch?v=jZWEnVvKe6k&feature=channel_page

Pashto: Newspaper Selection 6 video

http://www.youtube.com/watch?v=3iY5aC_J0iM&feature=channel_page

Pashto: Newspaper Selection 7 video

http://www.youtube.com/watch?v=nl5hyd0M0vc&feature=channel_page

Pashto: Newspaper Selection 8 video

http://www.youtube.com/watch?v=4kJcAM0OcRs&feature=channel_page

Pashto: Newspaper Selection 9 video

http://www.youtube.com/watch?v=2wqIQwrpp-0&feature=channel_page

Pashto: Newspaper Selection 10 video

http://www.youtube.com/watch?v=MZikBTjeVDk&feature=channel_page


باتور
16.02.2009

د لودين خان کوښښ او حوصلې ته سلام ! خدای پاک دې نور هم وتوانوی چي پښتانه يې له خدمته بهرمن سي. .

پتنګ خانه ستا کوردي هم خدای ودان لري، ډېره مننه !

[color=green:7fc5ff4600]د پښتو د لا ډېر پرمختګ په هيله ![/color:7fc5ff4600]

په درنښت


Ashnaghar
27.02.2009

فوق العاده ، ډير ښه ، ډير اعلی .

هر چا چې په دې کار زحمت وېستلی ، خدای دې ورته خير ورکړي .


محمد احمد حمي
10.05.2009

ډير لوى زيرى مو كړى دى ، خداى مو خوښ او آباد لره.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more