د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

د مينې الهام

نقاد
09.08.2003

................................................................ د مينې الهام
هـــــــــــــــــم چــــــې مــــې دنــــــــــياده هـــــــــم اروا زمــا
......................................................................... ـ ـ ـ ـ مــــــــــينـــه د اشـــــنا ده هــــــــغه ســــــــــاه زمــــا

زړ ئــه کــــــې چــــــې تنـــــکۍ را ټـــــوکېــــدلــــې ده
........................................................................ـ ـ ـ ـ مـــــــــــينه دخــــــايــــــستوکې نــــازولــــــــې ده
تـــــــل وي د ګل څـــــــــــوکــــــې تـــــه ســــــــــودا زما
......................................................................... ـ ـ ـ مـــــــــــيــــــنه داشــــــنا ده هــــغه ســـــــا زمــا
مــــاچـــــې څــــــه ليــــــدلي پـــــه خــــوبــونــــو کې
..................................................................... ـ ـ ـ ـ اورتـــه مـــې دانـــــــګلي پــــــــه ټــــــــالونـــــو کـــې
اور د د يــــــدن ګل شـــــــــو د ســــــــــــــــارا زمــــــــــــا
......................................................................... ـ ـ ـ ـ ــ مـــــــــــيــــــنه داشــــــنا ده هــــغه ســـــــا زمــا

عشــــــق لکه زردشــــــــت لــــــمبې لمــــــــبې کـــــــړمه
.................................................................ـ ـ ـ ـ ځــــکه د ښــــــــــپو خــــــــــاوروتـــــــــــه سجدې کړمه
مــــــينه ابــاســــــــــــــــين شــــــــــوه پـــه رښـــيا زما
........................................................................... ـ ـ ـ ـ مـــــــــــيــــــنه داشــــــنا ده هــــغه ســـــــا زمــا


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more