د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

دہ تعلیم زانگو

ahmad1
12.02.2016

تعلیم زانګو

چی ته ده ادب کوریی اوته یی وفا
ولی به داستاوجـودبولم وړیــــا
خدای ګوچی مشعل می دژوندون یی ته
پوه دی کړم په دین مبین دخپل مولا
یی دګل غونچه اودګلونوګلدسته یی ته
نه ومهګل شوی وم غوټی تاکړمه ګل صفا
ستاغیږه خوږه ده ستاپه غیږه کۍاثرموجود
ته میدتعلیم زانګوکۍزنګوی چۍشم دانا
څومره خوږداستانوم دی مورجانی چۍپرخوله راشی
زړه نه بی اختیاره چیغه ووزی اخ مورجانی زما
خودبه دی ستاینه کړم خدمت ته دی حاضریمه
تایم رالوی کړی ده غیرت په شیدوپه والله
خدای خودی بیلتون ورکړی ظالم دی بی پروادیه
بیله یی مورینه بچیان ییشول پاته تنها
لوی دی کړمه پوی دی کړمه آن چی مدثردی کړم
ناست شپه ترسهاره یادوم دی په دوعادوعا


دتعلیم سرچینہ

ahmad1
22.02.2016

♥ده تعلیم سرچیــنه♥

ګرانــی مـوری قدردانـی
راته تیرترمال اوځان یـی
ته زما ده ادب کوریی ته په مازیات مهربانی
مورجانی مورجانی مورجانی

تارالوی کړمه په مینـه
تاسختی ډیری ګاللـی
ستاپه ماباندی نظر وو
تاخواری ډیری ګــاللی
ده تعلیم لو سرچیــنه یی
زماژونـدیی ادی جـانـی
مورجانی مورجانی مورجانی

موری ستابیغیر ډیرسخت دی
زمـاپدی دونیاژونــدونــــــه
راتــه ګــرانــه جــدایــی ده
کوردی ورک شی ده بیلتونـه
ده اخلاقوحسنه یی
تانه ځـارشم په ماګـــرانی
مورجانی مورجانی مورجانی

تارالوی کړم انــسانــیت کی
راته وه دی ښـــوده مـــینه
په قران باندی دی پـوه کړم
راښکاره دی کۍ حق دیـنه
یــوه پټه خــزانــه یـــی
ته رحمت دپاک سبحان یی
مورجانی مورجانی مورجانی

موری غـواړم سـتاوصالــه
پردنیامی بل څه نشــته
که دی وکړمــه دیــدنه
ده دیـدن مړیـده نشـته
یــوه رڼـایـوه جلـوه یی
زمــا دمیـنی تـرجمــانــی

.مـــدثــرفراهـی.غـواړی
ستادوعاپه هرزمــان کـی
هم سهارهم بیګاه وایی
تـرانـی ستاپه بیان کی
ده رحمت یوه ټوټه یی
بـله نشته ستـاپـشانی مورجانی مورجانی


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more