د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

حمدباري تعالی

عبدالله أفغان
11.08.2015

وايمه ستا حمد اوثناربُّ الْکائناته ، ، اي زما مولا
ته رحمن رحيم يې ته يې قاضيُ الْحاجاته ،، اي زما مولا

(۱): تـــايم پــيداکړئ تا لــوی کړئ تاســــاتلئ يم
تا زه په ايـــمان اوپه عــرفان مــــشـــــرف کړئ يم
ستا په رحم پايي همه واړه مخلوقاته ،،اي زما مـــــولا

(۲):واجـــــب الوجــود يې ازلي يې ابدي يې ته
الـــلــــه الــصمديې هم غني يې هم مغني يې ته
ته ستار غفار يې ته کاشفُ الْمشکلاته ،، اي زما مولا

(۳):رازق الـــمخلوق يې هم توّاب دتائبينويې
دلته وي که هــــــــلته پرده پوش دمذنبينويې
ته شافي،کافي يې هم رافعُ الدَّرجاته ،، اي زما مـــــولا

(۴):ته حــافظ ناصراوتکيه ګاه دمسلمانانويې
هــــم تـــــه پناګـــــــاه دمــــجاهــــدومـــــومنانويې
ته دبېچاره وو يې کافــــيُ الْمــــهماته ،، اي زمـا مـــولا

(۵):ســتـافضلُ کرم داابوالفضل ابوالفضل کړ
تا معين الدين خــــاونــــد دعــــلم اودفـــــضل کړ
هلته هم نصيب کړه دده لوړ لوړ مقاماته ،، اي زمامولا

له بينوا ۤپاني په مننه !


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more