د موضوعګانو سرپاڼه

د منتخب اسلامی جمهوريت بنسټونه او ارزښتونه

حقوق بشر او ملل متحد چیرته دي؟؟؟

م . ق
12.03.2014

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644565438937953&set=a.420206084707224.97921.275603889167445&type=1

دا پورته لینک وګورئ، پدې کې د ماینمار برما دوه واړه مسلمان ماشومان په څومره بې رحمۍ او وحشت سره زندۍ شوي او سولۍ شوي دي،، چیرته دي د انسانیت او تهذیب او تمدن دروغجن او مکار ټیکداران؟؟؟ چیرته دي د بشر حقوق، چیرته دي د ماشومانو حقوق؟؟؟ چیرته دی د دروغو او فریب ملل متحد؟؟؟


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more