د موضوعګانو سرپاڼه

هنر،‌ادب او پښتو نحوه

په ننګرهار کې د وروستي وحشت او تاوتريخوالي په اړه د وتلي شاعر شفيع الله بابرزي د زړه درد د وزن او قافيي په لومه

حشمت الله
09.08.2013

بیا دې ننګرها ر ته د ټوپک شپیلۍ نیولې ده
وایه وطنواله د دې وران وطنه څه غواړې
بیادې دکوم خور لوپټه سر نه غور ځولې ده
وایه وطنواله ددې ورا ن وطنه ځه غوا ړې
مونږ که ملالې ژړولې نه وې
زمونږدرنې شملې به نه ورانید ې
که لو پټې مو ورانې کړ ې نه وې
زمونږ درنې شملې به نه ورا نید ې
چا زمونږ په منځ کې دبیلتو ن کرښه راښکلې ده
وایه وطنو اله د دې وران وطنه څه غوا ړې
نه چې یو کوربل ته مورچه جوړه شې
داسې بد رنک وختو نه بیا رامه شه
یوبل ته زړ ونو کې کینه جو ړه شې
داسې بد رنک وختو نه بیا را مه شه
ګو تې په ماشه مه ږ ده دمینې دنیا ښکلې ده
وایه وطنواله ددې ورا نوطنه څه غواړ ې
څه شو زمونږ شمله شمله ننګرهار
د ننګرها ریانو ژوند ته تمه نشته
په هره ورځ لمبه لمبه ننګر ها ر
دننګرهاریانو ژوند ته تمه نشته
ولې د درنو درنو قو مونو ساه ختلې ده
وایه وطنواله ددې ورا ن وطنه ځه غواړ ې
ځوانه دژوند سترګو کې شپې مه کره
د با برزې شا عر دا سوال ومنه
نن د مکتب لار کې لمبې مه کره
د با بر زې شا عر د ا سوا ل ومنه
ما دخپلو ستو رو جنا زه په خو ب لید لې ده
وایه وطنواله دد ې ورا ن وطنه څه غواړ ې
ويناوال: شفيع الله بابرزی
[color=red:b65af90801][/color:b65af90801][size=18:b65af90801][/size:b65af90801][size=24:b65af90801][/size:b65af90801]


jaforeigner
13.03.2015

I favor a lot of good. It is common knowledge that must be researched Bruera it.


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more