د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ترانه

شمال وردګ 11.05.2016 10:04

دالوی افغانستان دی...دایوافغانستان دی.
بیرغ ئی لوړرپیژی...پیژندلی ټول جهان دی.
دالوی افغانستان دی.دایوافغانستان دی.

داوطن دی ګران وطن..ښکولی ګلستان وطن.
دامودخاپوړوکور..داجنت نښان وطن.
پیغلی پښتنی پکی هرځلمی یی قهرمان دی.
دالوی افغانستان دی.دایو افغانستان دی.
بیرغ یی لوړرپیږی.پیژندلی ټول جهان دی.
دالوی افغانستان دی.دایوافغانستان دی.
تکرار....:.........
اناردقندهار ګوره..نارنج دننګرهارګوره.
انګورپه شمالی کی دی.صنعت دچاریکار ګوره.
چه غرونه یی لعلونه دازمونګه بدخشان دی.
دالوی افغانستان دی.دایو افغانستان دی.
بیرغ یی لوړ رپیږی پیژندلی ټول جهان دی.
دالوی افغانستان دی.دایوافغانستان دی.
تکرار.....
همت زمونږ دځلمو ګوره. غیرت دپښتنوګوره.
غلیم ته په هرځای کی.اتحاد مودقومو ګوره.
پښتون دی که بلوچ که پشه یی دنورستان دی.
دایوافغانستان دی. دالوی افغانستان دی.
بیرغ لوړرپیږی پیژندلی ټول جخان دی.
دالوی افغانستان دی.است افغانستان دی.
تکرار...............
وطن موشریک کوردی.حیثیت یی زمونګ دموردی.
دوشمن زمونګه یودیه .که سپین دی اوکه توردی.
هرځای یی دزړه سردی .که ګواډردی که مردان دی.
دایو افغانستان دی.دالوی افغانستان دی.
بیرغ یی لوړ رپیږی پیژندلی ټول جهان دی.
دالوی افغانستان دی.دایوافغانستان دی.
تکرار.............
هرځای یی کار نامی لری. خپلی ولولی لری.
پکتیا دری دری ده. دیاقوتو سرچینی لری.
غلیمه په دی پوه شه نه پنجاب دی نه ملتان دی.
دالوی افغانستان دی.دایو افغانستان دی.
بیرغ یی لوړ رپیږی پژندلی ټول جهان دی.
دالوی افغانستان دی. دایو افغانستان دي
پښاور زمونګه کوردی.خیبر زمونګه کوردی.
پنجشیردی که جوزجان دی.پامیرزموږ کوردی.
تمدن چه یی په غیږکی دی همدا زمونګ بامیان دی.
دالوی افغانستان دی.دایو افغانستان دی.
بیرغ یی لوړ رپیږی پیژندلی ټول جهان دی.
دالیوافغانستان دی.دایو افغانستان دی.
موږ به په شریکه..دغ خپل وطن اباد کړو.
په پوهه هوشیاری باندی.. به خپل غلیم برباد کړو.
خصلت مو دمیړانی د( شمال ) دغه بیان دی.
دالوی افغانستان دی.دایوافغانستان دی.
بیرغ یی لوړ رپیږی پیژندلی ټول جهان دی.
دالوی افغانستان دی. دایو افغانستان دی.