د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پسرلی شو

نوراحمدشـــــاه 23.02.2011 20:58

پســـــرلی شوګلووسپړل مخــــــــــــــــــــــان
لالــه بیاګلشن تازه کی پربیـــــــــــــــــــابان
بلبــــــــــلان مستی سنـــدری نغمی وایی
دبهـــــــارنسیـم ته وایی خپل داستـــــــــان
بوراګــــــــــــانواتڼ جــوړکــړ پرګلــــــــزار
څومـره زیب کړی تماشاوی دبوستــــــان
نوبهـــــــــارته اوبوهـــــم مستی کړه خپـله
مرغـــــابۍ په هــــــرکلی شـولـی ګویـــــان
په لمنوکی دغــــــروزرکــــــی هوس کړی
په مستیوشوی هرلـــوری تی الحــــــــان
ټول بیــدیاوی ســــبزپوشه ګلالۍ شوی
انجمـــــن ته یـی وردرومــی صیــــــــادان
بیـــــــادشوقه شپــــــــون شپیلی وږغوله
بیـــــــادګلوطــراوت شودباغبـــــــــــــــــان
په هــــــــــواکی دمــــــرغانوقافــــــــلی دی
وهــــربڼ لــره راغلی شنــــه توتیـــــــــــــــان
پرګل څـــــــــانګودپتنګوشورمـاشوردی
ښـــــــایسته شـــوی هرچمــن په ارغــوان
فلک ښـــــــــکلی کړی کارګانوپه سیــــلو
دښـــــــــــــــکلاومنظــــــــــــرګـــــــاوته روان
دبڼوالواخــــــــــــــــــــترجوړدی (ننګیالیه)
نرګس ولونل عطــــــــــــــرونه ارمغـــــــــــان


کنـــــدهار
۱۳۸۹/ ۱۲/۰۳