ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لومړی څپرکی دوهم څپرکی دريم څپرکی څلورم څپرکی پنځم څپرکی شپږم څپرکی اووم څپرکی

د كتاب ځانګړني:

د كتاب نوم :: ماته سيپۍ
ليكواله :: عارفه عمرلور
چاپكال :: 1383ل كال
چاپشمير :: (500) ټوكه
خپروونکې :: په خپله ليكواله
چاپځاى :: دانش خپرندويه ټولنه، پيښور
كمپيوټركار :: لطف الله جاهد