ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک

د كتاب ځانګړنې:

||||||||||||||||||||||||||||||

د كتاب نوم ::: د سپوږمۍ سترګه
ليكوال ::: اكبر برى
خپرندوى ::: په خپله ليكوال
چاپچارې ::: بېنوا فرهنګي ټولنه- كندهار
چاپكال ::: 1383ل/ 2004م كال
چاپشمېر ::: (1000) ټوكه
چاپځى ::: يونايټېډ پرېس- كوټه
كمپيوټر چارې ::: د هوسۍ مجلې اداره
كمپوز/ ډيزاين :: صالح محمد صالح
د پښتۍ انځور :: لېمه څاروان