ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک

د كتاب ځانګړنې:

||||||||||||||||||||||||||||||

 كتاب نوم: د ازمېښت ډولۍ
ليكوال: اجمل اټك يوسفزى
د كمپيوټر چارې: ذبيح الله "وردګ"
خپرندونه ټولنه: خښي كولتوي - ټولنه
چاپځى: پېښور
شمېر: 500 ټوكه
نېټه: 1378 لړم

د بيا خپريدا واك يې له نوموړې ټولنې سره خوندي دى.

ډالــۍ!

هغو مېندو ته چې د زمريو په څېر اتل بچي يې زېږولي او هغو پاك لمنو پښتنو پېغلو ته چې:

چا يې پلو ليدلى نه و
اوس د جمرود په غاښي ځي سرتور سرونه
ستا د مزاج علاج په طب او فلسفه كې نشته
كه د كامې شي، د بلخ نه ابن سينا به څه كړم