ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک

دكتاب نوم: را ز ونه
ليكونكى: احمدشاه ( پوپلزى )
كمپوز : احمدشاه ( پوپلزى )
ډيزاين : احمدشاه ( پوپلزى )
ناشر :احمدسمير " پوپلزى "
دچاپ شمير: 1000 ټوكه
د1382 هجري شمسي كال د ميزان د ميا شتي 26 نيټه
پيښو ر ، پاكستان

دچاپ حق محفوظ دي

 د خپل ګران پلارد ارواح خوښۍ په خا طر
شروع دسرطان 3 خاتمه دميزان 18
ستاسي د نيكو هيلو او نظرياتو په هيله