د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

راز دل خر های جگر خون

افغان تحرک 24.12.2016 15:22

بدون شک که فلسفۀ افغانی ما نه تنها به انسانیت و انسانها ارزش و اهمیت زیاد قایل میباشد، بلکه به حیوانات، به نباتات و به حفظ محیط زیست نیز ارزش و اهمیت قایل است. مگر در این سطور سوال اصلی اینست که،

آیا چه کسی می تواند به جز از شاعر نکته سنج، ظریف کلام و نازکبینی "راز دل خر" را منظم و مقفی و با حسن کلام در رشتۀ تحریر در آید؟

بدون شک که کسی دیگری به جز از شاعر نکته سنج، ظریف کلام و نازکبینی "راز دل خر" را منظم و مقفی و با حسن کلام در رشتۀ تحریر در آورده نخواهد توانست. شعرای زبان های شیرین پشتو و دری ما گاهگاهی کلام منظوم و ظریف شان را به وقف حیوانات نیز نموده اند، که اینک یک شعری را که به زبان شیرین دری در ارتباط "خر" سروده شده است، به خوانش می گیریم که این شعر از آقای محترم سید زبیر واعظى میباشد.

آقای محترم سید زبیر واعظى مینویسند:


"خواهش جناب خر از منخرى گفتا به من روزى هراسان كه مـن از نـام تان هستم گریزان

مـرا سر خـم شد و بارم به شانه كـنـم خـدمـت شما را بـى بهانه

حلـیم و برده بار و خادم هستم به نفس خویش هـردم حاكم هستم

نه مكار و شـیادم، نه دروغگو نه اشرارم، نه طالب، نه جفا جو

رسد نقصان من هرگز به مورى نه كشتار و فسادى یا كه چورى

گر آبم مى دهید یا جو به كهدان ازین بیشش كجا خواهم اى انسان

نمى فهمید كه خر یعنى شرافت نجیب و بـرده بـار و با نزاكت

نمى دانید كه خـر یعنى فرشته چو خر مظلوم ایزد كى سرشته؟

كدام خر كرده روزى انتحارى؟ گهى سنگسار و قتل و انفجارى؟

كدام خر ساخته بمب و راكت انداز؟ هـوا پیما و تانكى بهـر سرباز؟

گناهـى گـر كنم بس سر گرانـم خورم صد چوب و جفتك مي پرانم

كـمـى عرعر كنـم یك چند دقیقه زنـیـد مشت و لگـد با هر سلیقه

پریشانم مگر هر دم از اینحرف كه انسان شریر و زشت و كم ظرف

خطایى گر كند گویند كه خر شد خبیث و كودن و غول البشر شد

جنایت را كه مـى بـیـنم در عالم دلــم بـد گشته است از نــام آدم

نـیـم هرگز ز خر بودن پشیمان كه خر باشم مگر نه همچو انسان

تقـاضایــم ز آدم بـاشــد اكـنون بدانند قدر خر هاى جگر خون

پایان"

----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما