د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

اسیره کړه دوی

احمد شاه حقوقي 02.10.2016 14:47

د مساوات په نوم مغروره کړه دوی

له ډېرو برخو نه مــحرومه کړه دوی

د عفت باغ نه یې وحشت ته لیــــږي

خبررېښتیا ده چې مظلومه کړه دوی

د خپل سرۍ او خپلواکۍ په ناـــــمه

بېدیا وتلو ته مجـــــــبوره کړه دوی

نظام د ژوند یې سرچــــپه کړ ورته

لږه متـــاع باندې مسروره کړه دوی

کور کې دننه یې سرشـــــــاره ګڼي

 بهرنۍ چاروکې راګــیره کړه دوی

په هرمکان کې بې سرلوڅ عکسونه

بربنډ صورت باندې حقیره کړه دوی

د اختلاط چلــــــم یې خوله کې ورکړ

خواره مېرمن دام کې اسیره کړه دوی

کفري نظام کې هر انسان ورک شوی

ښځه یو دم په کې مشــهوره کړه دوي

حقوقي دا دی  راز ښکار په ډاګ شو

کینه ښکاره چې له ضمیره کړه دوی .