د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د پسرلني سباوون د ګوليو باران

د رحمت آريا ژباړه 08.01.2010 16:32

دکتاب نوم                  : د پسرلني سباوون د ګوليو باران

ليکوال                       : صبورالله سياسنگ

ژباړن                         : رحمت آري 

خپرندوى                    : دانش خپرندويه ټولنه

شمېر                          :1000 ټوکه

چاپ کال                     : ۲۰۰9 م اګست / ۱۳۸8 ل

 کمپوزر                     : پخپله ژباړن 

ډيزاين                        : ذبيح شفق

(په دې وروستيو کې د دانش خپرندويې ټولنې له خوا دچاپ شويو نورو کتابونو دکتلو لپاره دلته ټک ورکړئ )

سريزه1

 لومړى څپرکى

 

 له يوه لاسه ټک نه خېژي............................................................................ 3

 

تر وروستۍ ګولۍ....................................................................................... 4

 

زما نوم امام الدين دى................................................................................ 5

 

دويم څپرکى................................................................................................ 13

 

پر ما تور لګول کېږي................................................................................. 16

 

درېيم څپرکى.............................................................................................. 22

 

ببرک کارمل، رمزي او کرک.................................................................... 22

 

سور سباوون.............................................................................................. 25

 

د ګلخانۍ په ماڼۍ د ګوليو باران.......................................................... 29

 

وايې چې...................................................................................................... 30

 

څلورم څپرکى

 

دېرش کاله د بيديا په زړه کې................................................................... 32

 

پېنځم څپرکى

 

سردار داوود ما نه دى وژلى................................................................... 41

 

له جنرال امام الدينه غوښتنه................................................................... 44

 

د کوماندو افسر......................................................................................... 66

 

شپږم څپرکى

 

بخښنه!....................................................................................................... 69

 

انډوله غبرګونونه...................................................................................... 70

 

ښاغلى پادشاه مير پېژنم........................................................................... 71

 

نور احمد نور او د کورنيو چارو وزارت............................................... 73

 

بله ژمنه........................................................................................................ 74

 

او دغسې يې وژل....................................................................................... 75

 

اووم څپرکى

 

امام الدين او د مورچل هملاري يې....................................................... 87

 

اتم څپرکى

 

کمونېستى رژيم........................................................................................ 94

 

نهم څپرکى

 

نسيم خوشګوار....................................................................................... 108

 

تر بېرغ لاندې وژل کېدل........................................................................ 111

 

له ښاغلي حامد او ګران هارون سره څو خبرې................................... 117

 

KGB او GRU......................................................................................... 118

 

لسم څپرکى

 

دا څه ډول امر دى، چې ماته يې راکوئ؟............................................. 125

 

وژلى مې دى، خو نه مې دى ولى.......................................................... 129

 

يوولسم څپرکى

 

څو ماتو کرښو ته... بيا کتنه................................................................... 135

 

د غوايي د کودتا پيلامې....................................................................... 135

 

په پوځ کې د پام وړ بدلونونه................................................................. 137

 

د غوايي د کودتا پيل.............................................................................. 139

 

د کودتا په وړاندې د داوود تيارى....................................................... 142

 

دولسم څپرکى

 

تېرې تويې شوې وينې، په اوبو پرې وينځئ..................................... 143

 

ديارلسم څپرکى

 

تېرې تويې شوې وينې، په اوبو پرې وينځئ..................................... 153

 

څوارلسم او پېنځلسم څپرکى

 

تېرې تويې شوې وينې، په اوبو پرې وينځئ..................................... 165

 

شپاړسم څپرکى

 

د ديارلس سوه اووه پنځوسم کال د غوايي ....................................... 190

 

اوولسم څپرکى

 

د ديارلس سوه اوه پنځوسم کال د غوايي........................................... 200

 

اتلسم څپرکى

 

فضل الرحمن تاجيار............................................................................... 214

 

د ارګ ساتنه............................................................................................. 214

 

د سترګو ليدلو پېښې............................................................................ 217

 

نولسم څپرکى

 

د فرهاد لبيب د خبرو د لړۍ دوام........................................................... 235

 

د ناتار ژور تل.......................................................................................... 236

 

شلم څپرکى

 

عبدالرحيم شادان.................................................................................... 244

 

د يوه بې ځايه تور غندنه......................................................................... 245

 

لومړنى ليک............................................................................................ 252

 

دويم ليک................................................................................................. 260

 

يوويشتم څپرکى

 

د "مرجان" د پردې تر شا نقشه جوړوونکى........................................ 264

 

محمد اقبال وزيري: بله نقشه............................................................... 279

 

دوه ويشتم څپرکى

 

بيا هم مرجان............................................................................................. 283

 

مرجان د کي جي بي مرۍ........................................................................ 284

 

مرجان نه خلقي و، نه پرچمي................................................................. 287

 

درويشتم څپرکى.................................................................................... 296

 

مل کرښې.................................................................................................. 304

 

څلور ويشتم څپرکى

 

مل کرښې.................................................................................................. 306

 

پېنځه ويشتم څپرکى

 

مل کرښې.................................................................................................. 330

 

شپږ ويشتم څپرکى

 

مل کرښې.................................................................................................. 347

 

اووه ويشتم څپرکى

 

مننليک.................................................................................................... 360

 

ځانګړې مننه............................................................................................ 36