شاته

د یوه معلول ستونزې

د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو د دې اوونۍ خپرونه د یوه معلول ستونزې ته ځانګړې شوی ده.

دی وایي، له څو میاشتو راهیسې یې میاشتنۍ تنخوا نه ده اخېستې.

د ده ستونزه د حکومت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.

دا خپرونه په کابل کې زموږ خبریال خان محمد سیند چمتو کړې،پام مو ورته را اړوو: