شاته

افغانستان کې د مرغیو د ساتنې دود او پر وړاندې یې باورونه

سایکالوجیسټان وايي چې د مرغکیو خواږه غږونه او د نري شمال ځانګړی غږ په طبیعي توګه د انسان په رواني خوا مثبت اغېز ښندي نو د همدې لپاره یو شمېر کسان په کورونو کې مرغۍ ساتي او د مرغکیو لپاره یې ځانګړي جالونه جوړ کړي وي.

افغانستان کې د مارغانو د ساتنې دود تر کومې اندازې پالل شوی؟

کوم ډول مارغان ساتل کېږي؟

د دغو مارغانو د ساتلو په برخه کې څه ډول بارونه موجود دي؟

دا هغه پوښتنې دي چې نننۍ ژوند په شېو کې خپرونه کې به ځواب شي.

دا خپرونه محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمې جبارخیل وړاندې کړې ده.