شاته

د "ثور اتمې" ورځې پیغام څه دی؟

د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریا ورځ هرکال د افغان چارواکو او پخوانیو مجاهدینو لخوا د بریا د ورځې په توګه لمانځل کېږي.

خو د دې ورځې پیغام څه دی؟ د ۲۵ کاله له تیرېدو وروسته مجاهدین خپلو کړنو ته او خلک د دوی جهاد ته په کوم نظر ګوري؟

په کابل کې زموږ همکار یوسف خان ځدراڼ په همدې اړه یو بحث چمتو کړی دی.