شاته

کندهار کې د وژل شوو سرتېرو په یاد ختم او شمعې بلې شوې