شاته

کابل کې د زرنګار پارک لرغونتیا

په کابل کې د یوه سیاسي پارک)زرنګار( له تاریخ او ارزښته خبر شئ!

دغه پارک ته سیاسي پارک ځکه وايو چې له کلونو- کلونو راهیسې به چې کله سیاسي غونډې او مظاهرې کېدې، نو خلک به همدلته راټولېدل.

د اوسپنیزو پایپونو د جوړ دېوال دننه په زرنګار پارک كې څو ځايه ښايسته چمنونه او ښايسته ګلونه هم كرل شوي دي. یاد پارک په اوس وخت کې ۶۳۱۲۳ متره مربع مساحت لري د پارک په منځنۍ برخه كې يوه شنه غونډۍ ده چې شاوخوا ترې لویې ونې راچاپیره دي، پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي.

دغه پارک ډېره لرغونتیا لري، نننۍ خپرونه مو همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده.

جوړوونکی: محبوب شاه محبوب