شاته

افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه تازه خبرداری - سپینې خبرې