شاته

دا زما حق دی (تکرار)

دا زما حق دی (تکرار)

برخې

ټولې برخې کتل