شاته

هغه ښار چې مخکې د سلګونو سیکانو کور و، اوس په کې یوازې یو سیک اوسېږي

هغه ښار چې مخکې د سلګونو سیکانو کور و، اوس په کې یوازې یو سیک اوسېږي