شاته

د متحدو عربي اماراتو نوی رهبر وټاکل شو

د متحدو عربي اماراتو نوی رهبر وټاکل شو