شاته

طالبانو د څلورو کسانو مړي دهرات دښار په ګڼ میشتو ځایونو کې ځوړند کړل

تبصرې کتل