شاته

په کابل کې اختر د دریو چاودنو په غږ سره پیل شو

تبصرې کتل