شاته

غور کې د فقر له امله د یوې ښځې مړینه

تبصرې کتل