شاته

د یوه تقاعدي کارکوونکي ستونزه

د انصاف په لټه کې پروګرام کې دا ځل د یو تقاعدي کارکوونکي ستونزه مو له مسوولو چارواکو سره شریکه کړې.

تر میاشتو انتظار وروسته به ورته د مسوولانو ځواب څه وي؟

وایې ورئ!

دا خپرونه اجمل تورمان چمتو کوي.