شاته

په هرات کې د یوې جګپوړې ښځینه چارواکې په وړاندې پرتې ستونزې

تبصرې کتل