BBC
 شاته

د افغانستان جګړې اور ته لمن وهل!

له بهره چا د افغانستان جګړې اور لمبو ته لمن وهلې، چا پرې تیل شیندلي او چا یې د وژلو هڅې کړې؟ د نورمحمد سعید لیکنه