شاته

د کابل په درمسال حمله کې د ۲۵ تنو وژل کېدل

تبصرې کتل