د موضوعګانو سرپاڼه

وطن پال او نور ګټور شعرونه

زېړه نارنج ګله ----> ناګار


هيواد شېرزاد
28.06.2003

::::::::::::::::::: :::::: [color=darkblue:de6ba2f682]زېړه نارنج ګله[/color:de6ba2f682] :::::::::::::::::::::::::::::::::

.....................................................................( ناګار )

......... پګړۍ کې کم نه يې له کاکله ـــ ګله
............................ زېـــړه نــــــارنـــجه نـــارنج ګـــله ـــ ګـــله
........ ســـتا په وږمو کـــې ښاپېرۍ پټې دي
.............................. کيـــف دې ښايسته له خم و مله ـــ ګله
.............................. زېـــړه نـــارنجه نارنـــج ګـــله ـــ ګـــله
........ که ښکل يې نه کړې خير سرې شونډې نه دي
.............................. د مـــلالۍ زخـــمـــي مـــنګـــله ـــ ګـــله
................................. زېـــړه نـــارنـــجه نـــارنج ګـــله ـــ ګله
......... د انـــتـــظـــار شـــېـــبو ســـېځلی بورا
.................................... دا ســـتا د ډېره تـــغافـــله ـــ ګـــله
................................... زېـــړه نـــارنـــجه نـــارنج ګله ـــ ګله
........... ځيګه چې کاڼي د خيبر پاسته شول
.................................... د ســـتر حـــمـــزه د تـــغـــزله ـــ ګله
.................................... زېـــړه نارنجـــه نـــارنج ګـــله ـــ ګله
........... منم د هر يون سره تل وي ازمون
..................................... ﻻر د ( [color=darkblue:de6ba2f682]ناګار[/color:de6ba2f682] ) د فن ده خپله ـــ ګله
............................ ........ زېـــړه نـــارنـــجه نارنج ګله ـــ ګله

[img:de6ba2f682]http://www.afghanhero.com/upload/files/mahi_par.jpg[/img:de6ba2f682]


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more