کوردانو د داعش ضد جګړه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې خو په عراقي کوردستان کې، پر خپلواکۍ له ټولپوښتنې وروسته یې، د خپل خپلواک هېواد لرولو هیلې تتې شوې. #کوردستان #داعش #جګړه