د ارواښاد استاد سعدالدین شپون لوڼې کوچۍ او درخانۍ د خپل ابا کیسه کوي.