د جرمنی حکومت د جنگ ځپلي افغانستان د هغو کډوالو بیرته لېږل پیل کړل چی د پناهندگۍ غوښتن لیکونه ېې رد شوي دي.