هغه کډوال چې د عراق له جګړې را وتښتېد، په سترګو نه ویني او اوس د بریتانیا له یوه معتبر پوهنتونه اول نومره فارغ شو. #عراق #کډوال