ساینسي لاسته راوړنه: د انسان جین د دې لپاره ترمیمږي چې راتلونکو نسلونو ته د ناروغیو د لېږدولو مخه ونیول شي. #ساينس